Large-scale research into employee and student participation

Added on: 26-Mar-2015  |  Last modified on: 26-Mar-2015  |  Category: Education participation council (mr)   | Comments Off on Large-scale research into employee and student participation

17 March 2015 – Members of participation councils of universities and universities of applied sciences have been sent an extensive questionnaire. It should appear from their answers what can be improved in employee and student participation in higher education.Hop3

At the end of 2013 minister Bussemaker decided that a special survey should be conducted into the state of affairs of participation at universities and universities of applied sciences. She wants governors to take participation seriously and allow their members sufficient training and provisions.

What was often lacking was provisions as it appeared from previous research conducted by the Landelijke Studenten Vakbond and two associations of participation councils, SOM and LOF. The Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) pressed for a cultural change.

In the last few months the students’ associations and the associations of universities, universities of applied sciences and participation councils have negotiated about the questions in the survey and the way they were precisely formulated. Many questions are about facilities for participation council members. Furthermore, they need to indicate if they are informed by governors in time, whether governors respect participation council members and how their contacts with the Supervisory Board and study programme committees are. Also, the effect of the participation council is questioned.

ITS research agency of Nijmegen is listing all the answers. The survey will be presented on 17 June, the national Day of Employee and Student Participation. The survey will be repeated in three consecutive years.

The institutions can compare their scores with average scores, but for the time being they cannot be related to individual institutions. According to ISO board member Rosanne Broekhuizen, naming and shaming was consciously opted out. She hopes that institutions improve their participation culture on their own initiative. “If it should appear from the following survey that this will not happen, you could take other steps.

Source: Higher Education Press Agency

17 maart 2015 – Leden van medezeggenschapsraden van hogescholen en universiteiten krijgen een flinke lijst met vragen toegestuurd. Uit hun antwoorden moet blijken wat er beter kan aan de medezeggenschap in het hoger onderwijs.

Eind 2013 besloot minister Bussemaker dat er een speciale monitor moest komen over de stand van de medezeggenschap aan hogescholen en universiteiten. Ze wil dat bestuurders de medezeggenschap serieus nemen en dat ze hun raadsleden voldoende scholing en voorzieningen gunnen.

Aan dat laatste ontbrak het nogal eens, bleek uit eerder onderzoek van de Landelijke Studenten Vakbond en twee verenigingen van medezeggenschapsraden, SOM en LOF. Ook het Interstedelijk Studenten Overleg drong aan op een cultuuromslag.

De studentenbonden en de verenigingen van hogescholen, universiteiten en medezeggenschapsraden hebben de afgelopen maanden onderhandeld over de vragen in de monitor en de precieze formulering ervan. Veel vragen gaan over de voorzieningen voor de raadsleden. Verder moeten ze aangeven of ze tijdig geïnformeerd worden door bestuurders, of die de raad respecteren en hoe het contact is met de raad van toezicht en de opleidingscommissies. Ook wordt gevraagd naar het effect van de medezeggenschap.

Het Nijmeegse onderzoeksbureau ITS zet de antwoorden op een rij. De monitor zal worden gepresenteerd op 17 juni, de landelijke Dag van de medezeggenschap. Het onderzoek zal de drie jaar achter elkaar worden herhaald.

De instellingen kunnen hun scores wel vergelijken met het gemiddelde, maar de scores zijn vooralsnog niet herleidbaar tot individuele instellingen. Volgens bestuurslid Rosanne Broekhuizen van het ISO is naming and shaming bewust achterwege gelaten. Ze hoopt dat instellingen hun medezeggenschapcultuur op eigen initiatief verbeteren. “Mocht uit de volgende monitor blijken dat dit niet gebeurt, dan kun je andere stappen overwegen.”

Bron: HOP

Related Posts:

Comments are closed.